Rechten en plichten

De patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de WGBO. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen van 12 tot 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar. Voor iedere groep gelden aparte regels. In de folder kinderen en patiëntenrechten worden de belangrijkste patiëntenrechten per leeftijdsgroep beschreven.

Inzage in het dossier van uw kind
U heeft recht op inzage van het dossier van uw kind. Dit gebeurt wel altijd in het bijzijn van een verpleegkundige. Dit om eventueel dingen voor u te verduidelijken. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Identificatieplicht
De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar (al vanaf de geboorte!). Breng bij uw bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee. Een bijschrijving van een minderjarig kind op legitimatiebewijs van een ouder geldt nog als legitimatie in de zorg (zolang dit legitimatiebewijs van de ouder nog geldig is). Breng in ieder geval dit legitimatiebewijs mee.
Een identititeitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Tevens registreren wij ook het burgerservicenummer van uw kind (BSN). Meer informatie leest u in de folder legitimatie en registratie BSN.

Meer informatie over de identificatieplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.